મિત્રો,
98 98 367 368
મોબાઈલ નંબરને સેવ કરી આપના WhatsApp No થી Edusafar લખીને અમને મોકલો, જેથી આપને Education, CCC, GK, New Jobsને લગતા એલર્ટ આપને મોકલીશું.આપના MO. No. ને અમે કોઈ ગ્રુપમાં એડ નહિ કરીએ.જેથી આપને તેના નોટિફિકેશથી સતત હેરાન થવું નહિ પડે.હા, અમે બે કે ત્રણ રોજ મેસેજ કરીશું.

How to Setup Google Gujarati Input tools in XP.
Google Gujarati Input Tools
The same question has been asked many friends.
I've got a very nice North. I'm sharing it with you.
Window-7  can work in very easily, but that is not a XP. This will have to be adjusted. Select the settings that will work in XP, but Google Gujarati Input Tools. 
Nathala friend asked me this question, and my response to this post. If you have this problem, but the solution can be found.
Click on the link below. Make the setting.
http://www.google.com/inputtools/windows/windowsxp.html 

Gujarati file Download

0 comments:

 
Top