ધોરણ  5 થી 7ની કવિતાઓ 

ધોરણ  5 થી 7ની કવિતાઓ

અહી ધોરણ 5 થી 7 માટે કવિતાઓ છે. ધોરણ 5 થી 7માં  અભ્યાસ કરતા  વિદ્યાર્થીઓ અને તેમને શીખવતા શિક્ષક મિત્રો માટે ઉપયોગી છે. 


આ કવિતાઓ ગુજરાતી, હિન્દી અને સંસ્કૃત વિષયની છે. આ કવિતા માધ્યમથી શિક્ષક મિત્રો ને તેમના શૈક્ષણિક કાર્યમાં મદદરૂપ બનશે અને જેના દ્વારા જે તે કવિતાને યોગ્ય રાગમાં વિદ્યાર્થીને ગવરાવવામાં ઉપયોગી બનશે.
Std-5
std-6
std-7
સૌજન્ય : વિવેક જોશી

2 comments:

 
Top