ધોરણ ૧૦ ના વિદ્યાર્થીને ઉપયોગી કવિ અને લેખક પરિચયના  M C Q  પ્રશ્નો જે જુદા જ પ્રકારે પૂછવામાં આવેલ છે. ઘણી વખત બોર્ડમા આ પ્રકારે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવેશે જેથી વિદ્યાર્થી આ પ્રશ્નો સારી રીતે તૈયાર કરી શકે
કવિ અને લેખક પરિચયના  M C Q PDF ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો  

0 comments:

Post a Comment

 
Top