ઘણા મિત્રો કેટલાક સમયથી નવા વર્ષના સુધારા સાથેના ઇન્કમટેક્ષ કેલ્ક્યુલેટર ની રાહ જોઇ રહ્યા હતા. તો અહી  વર્ષ 2014-15 માટેનું INCOME TAX CALCULATOR શ્રૃતિ ફોન્ટ તેમજ એલ.એમ.જી. ફોન્ટ માટેનું રજુ કરી રહ્યો છું તો જો આપ આપનો ટેક્ષ ગણતરી કરવા માગતા હોય તો નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો.

TO DOWNLOAD INCOME TAX CALCULATOR (SHRUTI) : CLICK HERE

TO DOWNLOAD INCOME TAX CALCULATOR (L.M.G.) : CLICK HERE


0 comments:

Post a Comment

 
Top