GTU - CCC Exam (Phase 3) Result 

GTU - CCC Exam (Phase 3) Result

મિત્રો 

થોડા સમય પહેલા GTU - CCC Exam (Phase 1)ની  તા 9-09-2014 થી 19-09-2014 નાં સમય ગાળામાં GTU - CCC Exam (Phase 3) પરીક્ષા લેવાયેલ જેનું પરિણામ આજ રોજ  જાહેર કરવામાં આવેલ છે  તો મિત્રો તમારું GTU - CCC Exam (Phase 2) Result  જોવામાં નીચેની લીંક  પર ક્લિક કરો GTU - CCC Exam (Phase 3) Result  click here

આગળના  તબક્કા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો 

GTU - CCC Exam (Phase 1) Result  click here

GTU - CCC Exam (Phase 2) Result  click here

0 comments:

Post a Comment

 
Top