શિક્ષક મિત્રોને કાયમી ટાઇમ ટેબલની ઉપયોગીતા રહે છે તમારા મોબાઇલમાં ટાઇમ ટેબલ સરળતાથી બનાવવાની એક સરસ એપ અહીં આપવામાં આવી છે

સ્કૂલ ટાઇમટેબલ એપ  

આ સાથે વર્ગ રજીસ્ટરની એપ ખૂબજ ઉપયોગી થશે

વર્ગ રજીસ્ટર એપ

0 comments:

Post a Comment

 
Top