નમસ્કાર મિત્રો તમામ સંસ્થાઓ જેવી કે જી.ટી.યુ., તમામ પોલિટેકનીક કોલેજ, આઇ.ટી.આઇ. માં આપેલ સી.સી.સી.ની પરીક્ષાના પરીણામનું વેરીફિકેશન કરવા માટે નીચે લીંક આપવામાં આવેલ છે. જેની ઉપર ક્લીક કરી આપ આપના રીઝલ્ટનું વેરીફિકેશન કરી શકો છો.




 G.T.U. CLICK HERE

ALL POLYTECHNIC : CLICK HERE

I.T.I : CLICK HERE

0 comments:

Post a comment

 
Top