Current Affairs February 2015

Current Affairs February 2015

નમસ્કાર
મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દરરોજની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડેટ થાય જેની PDF મળે તેવી ગણા મિત્રોની માગણી હતી તે અમે આજ PDF સ્વરૂપ આપના માટે મુકેલ છે આ Current Affairsની હારમાળા પરેશભાઈ ચાવડા દ્વારા એજ્યુસફર એપ્સમાં ચલાવવામાં આવે છે

Download Current Affairs February 2015 click here0 comments:

Post a comment

 
Top