Current Affairs April 2016

Current Affairs April 2016
નમસ્કાર
            મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડેટ થાય અહી April મહિનાની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs ની PDF સ્વરૂપ આપના માટે મુકેલ છે આ Current Affairs અને સમિક્ષા ની હારમાળા પરેશભાઈ ચાવડા દ્વારા એજ્યુસફર એપ્સમાં ચલાવવામાં આવે છે


Download Current Affairs 1 to 10   April 2016  https://goo.gl/jRfglh

Download Current Affairs 11 to 20  April  2016 https://goo.gl/eLxrqnDownload Current Affairs 21 to 30 April 2016  https://goo.gl/S6aq6j

Download GK Samixa 1 to 15   April 2016  https://goo.gl/wXjWPu

Download GK Samixa 16 to 30  April 2016 https://goo.gl/HXlmwY

2 comments:

  1. i m very happy about your app it nice and helpful thank you sir keep it up.

    ReplyDelete

 
Top