.


નમસ્કાર મિત્રો ઇન્કમટેક્ષ કેલ્ક્યુલેટર નાણાકીય વર્ષ ર૦૧૯-૨૦ રજુ કરી રહ્યો છું જેમાં સી.પી.એફ. ખાતાધારક કર્મચારીઓન ૧૫૦૦૦૦ ઉપરાંત્ ૫૦૦૦૦ની વધારાની છૂટ મળતી હોય છે. જેની ગણતરી આ શીટમાં કરી શકો છો. શીટનેે ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક કરશો. કોઇ ખામી જણાયતો મારા ઇમેઇલ આઇ.ડી. પર જાણ કરશો.  શીટ ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો.
TO DOWNLOADCLICK HERE

0 comments:

Post a Comment

 
Top