MS Excel 2007 video 2 MS Excel 2007 video 2

MS Excel 2007 video 2 નમસ્કાર મિત્રો આપ Excel નો ઉપયોગ કરતા હશો પણ પૂરી તેની સમજ  કદાચ નાં ધ...

+ Read more »

MS Excel 2007 video 1 how to start and close Excel MS Excel 2007 video 1 how to start and close Excel

MS Excel 2007 video 1 Start and close Excel નમસ્કાર મિત્રો ઘણા મિત્રોની  ફરમાઈશ હતી કે Excel...

+ Read more »

Standard 10 Social Science  Part A Bord Exam Paper solution Standard 10 Social Science Part A Bord Exam Paper solution

Standard 10 Social Science  Part A Bord Exam Paper solution આજ  તા 18-03-2015ના રોજ ધો 1...

+ Read more »

Standard 10 Maths Part A Board Exam Paper solution Standard 10 Maths Part A Board Exam Paper solution

Standard 10 Maths Part A Bord Exam Paper solution આજ  તા 16-03-2015ના રોજ ધો 10 ગણિતનું પેપર...

+ Read more »

 GTU CCC Exam Video Download GTU CCC Exam Video Download

 GTU CCC Exam Video Download  GTU CCC Exam  નમસ્કાર નીચે કુલ પંદર   GTU  CCC Exam Video  આપ...

+ Read more »

Standard 10 Sciece & technology Part A Bord Exam Paper solution Standard 10 Sciece & technology Part A Bord Exam Paper solution

Standard 10 Science & technology Part A Bord Exam Paper solution આજ  તા 14-03-2015ના ર...

+ Read more »

EduSafar App EduSafar App

એજ્યુસફર તરફથી નવી એપ લોન્ચ કરવામાં આવી. Edusafar App આ એપની વિશેષતા 1. આ એપ ફ્રિ છે...

+ Read more »

How to Fill details of SSC OMR Sheet How to Fill details of SSC OMR Sheet

How to Fill Details of SSC OMR Sheet ? નમસ્કાર  અહી ધોરણ 10ની બોર્ડની પરિક્ષા આપતા વિદ્યાર્થીઓ અને તેનું નિરિક્ષણ કાર્ય કરશે તે...

+ Read more »

How to link epic card with aadhaar card number hindi video How to link epic card with aadhaar card number hindi video

How to link EPIC card with AADHAR card number  મિત્રો આપને આધાર કાર્ડ સાથે આપણા ચુંટણી કાર્ડ સ...

+ Read more »

Percentile Rank Usfull Excel sheet Percentile Rank Usfull Excel sheet

મિત્રો  અત્યારે  તમે ધો  10 ની SA-2 પરિક્ષા પૂર્ણ કર્યા  પછી  તેના જરૂરી ગુણમાં રૂપાંતર  કરી  ...

+ Read more »
 
Top