ધોરણ -૯ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સેમ-૧ ક્વિઝ 

Standard 9 Science and Technology Sem-1 Quiz

ધોરણ ૯
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
પ્રથમ સેમિસ્ટર

ધોરણ-૯ નાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી નાં પ્રથમ સેમિસ્ટર નાં બધાજ પ્રકરણની કવીઝ મુકેલી છે. આ ક્વીઝ બળદેવભાઈ પરીએ તૈયાર કરેલ છે. આ ક્વીઝ દ્વારા શિક્ષકને FA નું મુલ્યાંકન કરવામાં પણ મદદરૂપ થશે. જે વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ નવમાં અભ્યાસકરતા હશે તેમને MCQ પ્રકારના પ્રશ્નો સરળતાથી તૈયાર કરી શકાશે અને ગમ્મત સાથે  જ્ઞાન મેળવી શકાશે.


ક્વીઝને  ડાઉનલોડ કરવા પ્રકરણના નામ પર ક્લિક  કરો 

1 comments:

 
Top