Secondary TAT-2014 Result

Secondary TAT-2014 Result

   અહી તા 27-7-2014 રોજ લેવાયેલ  માધ્યમિક શિક્ષકની Secondary TAT-2014 Exam  હતી .  આ  TAT Exam ગુજરાત  માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવામાં  આવે છે. આ પરિક્ષામાં  પ્રથમ વિભાગમાં  150 ગુણ અને બીજા  વિભાગમાં  100 જે તે વિષય નું પેપર હોય છે આ બંને  પેપરમાંથી પરિક્ષાર્થીએ  પાસ થવા માટે 125 ગુણ લાવવાના  હોય છે. Secondary TAT-2014 Result  આજ રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.


તારીખ 12-8-2014 ના રોજ 3 PM  થી જોઈ શકશો 

Secondary TAT-2014 Result  click here


Secondary TAT-2014 Official Answer key ડાઉનલોડ  કરવા નીચેની લીક પર ક્લિક કરો

   1.  All Subject  Section-1 click here 

   2.  Scince/Maths Section-2 click here 

   3.  Social Scince Section-2 click here 

   4.  Gujarati Section-2 click here

   5.  English Section-2 click here

   6.  Hindi Section-2 click here

   7.  Sanskrit Section-2 click here

   8.  Physical Education Section-2 click here

   9.  Chitrakam Section-2 click here 

10.  Computer Section-2 click here 

11.  Krushi Section-2 click here

0 comments:

Post a Comment

 
Top