Current Affairs March 2015

Current Affairs March 2015

નમસ્કાર
            મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડેટ થાય માર્ચ મહિનાની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs ની PDF સ્વરૂપ આપના માટે મુકેલ છે આ Current Affairsની હારમાળા પરેશભાઈ ચાવડા દ્વારા એજ્યુસફર એપ્સમાં ચલાવવામાં આવે છે


Download Current Affairs 1 to 15 march 2015 click here

Download Current Affairs 16 to 31 march 2015 click here


2 comments:

  1. Thank you for taking the time to publish this information very useful! I've been looking for books of this nature for a way too long. I'm just glad that I found yours. Looking forward for your next post. Thanks :)

    Distance Education Institute in Gurgaon

    ReplyDelete

 
Top