આજ રોજ  ધો. ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ નું રીઝલ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.જે બોર્ડની વેબસાઈટ ૫રથી જાણી શકાશે તમારું કે તમારા સગા સંબધી નુ ધો.૧ર સામાન્ય પ્રવાહનું રીઝલ્ટ જાણવા નીચે લીંક પરથી જાણી શકાશે 0 comments:

Post a comment

 
Top