Current Affairs March 2016

Current Affairs March 2016
નમસ્કાર
            મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડેટ થાય અહી March મહિનાની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs ની PDF સ્વરૂપ આપના માટે મુકેલ છે આ Current Affairs અને સમિક્ષા ની હારમાળા પરેશભાઈ ચાવડા દ્વારા એજ્યુસફર એપ્સમાં ચલાવવામાં આવે છે

Download Current Affairs 1 to 10   March 2016 click here

Download Current Affairs 11 to 20  March  2016 click here

Download Current Affairs 21 to 31 March 2016 click here

Download GK Samixa 1 to 15   March 2016 click here

Download GK Samixa 16 to 31  March 2016 click here


0 comments:

Post a comment

 
Top