GST Most IMP MCQ  Video


GST Most IMP MCQ  Video
જે મિત્રો સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષાની તૈયારી કરતા હોય તેમના માટે ભારતમાં  તા. ૧ જુલાઈ ૨૦૧૭ નાં અમલ નવી માલ અને સેવાઓ આધારિત કર એટલે GST છે તેને લગતા પરિક્ષા માં પુછાઈ શકે તેવા  40 MCQ નું સંકલન એજ્યુસફર દ્વારા વિડીયો સ્વરૂપે કરેલ છે. જે આપને મદદ રૂપ બનશે. અને આ વિડીયો ગમે તો શેર જરૂર કરશો આપના મિત્રો સુધી.....
GST Most IMP MCQ  Video જોવા માટે નીચેની લીંક પર જાઓ

https://youtu.be/KqE-OuPJ190

0 comments:

Post a comment

 
Top