નમસ્કાર મિત્રો, કેલ્કયુલેટર ર૦૧૮-૧૯ વર્ઝન ૧.૧૯ રજુ કરી રહ્યો છું જેમાં સી.પી.એફ. ખાતાધારક કર્મચારીઓ માટે ૧૫૦૦૦૦ ઉપરાંત ૫૦૦૦૦ની વધારાની છૂટ મળતી હોય છે. જેની ગણતરી ઉમેરીને આ શીટ તૈયાર કરેલ છે.તો શીટને ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો. કોઇ ખામી જણાય તો મારા ઇમેઇલ આઇ.ડી પર ખાસ જણાવશો.TO DOWNLOAD : CLICK HERE

0 comments:

Post a Comment

 
Top