વિદ્યાર્થી મિત્રો નમસ્કાર 
સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ – 10 પ્રકરણ – 11 નો વિડિયો જોઇને તેના આધારે તમારે આ કસોટીના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. કસોટીની લિંક -  કસોટી

સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ – 10 વિડિયો લિંક 


0 comments:

Post a Comment

 
Top