Showing posts with label Current Affairs in Gujarati. Show all posts
Showing posts with label Current Affairs in Gujarati. Show all posts

Current Affairs 10 to 16 February 2018 pdf & Video Current Affairs 10 to 16 February 2018 pdf & Video

Current Affairs 10  to 16 February 2018 pdf & Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન...

+ Read more »

Current Affairs 3 to 9 February 2018 pdf & Video Current Affairs 3 to 9 February 2018 pdf & Video

Current Affairs 3  to 9 February 2018 pdf & Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘ...

+ Read more »

Current Affairs 27 January  to 02 February 2018 pdf & Video Current Affairs 27 January to 02 February 2018 pdf & Video

Current Affairs  27 January   to 02 February 2018 pdf & Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરો...

+ Read more »

Current Affairs 20 to 26 January 2018 pdf & Video Current Affairs 20 to 26 January 2018 pdf & Video

Current Affairs  20 to 26 January  2018 pdf & Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ...

+ Read more »

Current Affairs 13 to 19 January 2018 pdf & Video Current Affairs 13 to 19 January 2018 pdf & Video

Current Affairs  13 to 19 January  2018 pdf & Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ...

+ Read more »

Current Affairs 6 to 12 January 2018 pdf & Video Current Affairs 6 to 12 January 2018 pdf & Video

Current Affairs 6 to 12 January  2018 pdf & Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટન...

+ Read more »

Current Affairs 30 December 2017  to 5 January 2018 pdf & Video Current Affairs 30 December 2017 to 5 January 2018 pdf & Video

Current Affairs 30  December  2017   to 5 January  2018 pdf & Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વાર...

+ Read more »

Current Affairs 23 to 29 December 2017 pdf & Video Current Affairs 23 to 29 December 2017 pdf & Video

Current Affairs 23 to 29 December  2017 pdf & Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘ...

+ Read more »

Current Affairs 16 to 22 December 2017 pdf & Video Current Affairs 16 to 22 December 2017 pdf & Video

Current Affairs 16 to 22 December  2017 pdf & Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય ...

+ Read more »

Current Affairs 9 to 15 December 2017 pdf & Video Current Affairs 9 to 15 December 2017 pdf & Video

Current Affairs 9 to 15 December  2017 pdf & Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા...

+ Read more »

Current Affairs 25  November to 1 December 2017 pdf & Video Current Affairs 25 November to 1 December 2017 pdf & Video

Current Affairs 25  November to 1 December  2017 pdf & Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા...

+ Read more »

Current Affairs 18 to 24 November 2017 pdf & Video Current Affairs 18 to 24 November 2017 pdf & Video

Current Affairs 18 to 24 November  2017 pdf & Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એ...

+ Read more »

Current Affairs 11 to 17 November 2017 pdf & Video Current Affairs 11 to 17 November 2017 pdf & Video

Current Affairs 11 to 17 November  2017 pdf & Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્...

+ Read more »

Current Affairs October 2017 pdf Current Affairs October 2017 pdf

Current Affairs October 2017 pdf નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરો...

+ Read more »

Current Affairs September 2017 pdf Current Affairs September 2017 pdf

Current Affairs September 2017 pdf નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દર...

+ Read more »

Current Affairs 22 to 24 May 2017 Video Current Affairs 22 to 24 May 2017 Video

Current Affairs 22 to 24  May 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના ...

+ Read more »

Current Affairs 19 to 21 May 2017 Video Current Affairs 19 to 21 May 2017 Video

Current Affairs 19 to 21  May 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના ...

+ Read more »

Current Affairs 16 to 18 May 2017 Video Current Affairs 16 to 18 May 2017 Video

Current Affairs 16 to 18  May 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના ...

+ Read more »

Current Affairs 13 to 15 May 2017 Video Current Affairs 13 to 15 May 2017 Video

Current Affairs 13 to 15  May 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના ...

+ Read more »

Current Affairs 10 to 12 May 2017 Video Current Affairs 10 to 12 May 2017 Video

Current Affairs 10 to 12  May 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધ...

+ Read more »
 
Top