Truecaller Apps Truecaller Apps

Trucaller Apps મિત્રો           અત્યાર જમાનામાં મોબાઈલ એક આપણું  અગત્યનું અંગ બની ગયો છે તેના...

+ Read more »

Gujarat Police Recruitment 2014 Gujarat Police Recruitment 2014

Gujarat Police Recuitment 2014 મિત્રો ઘણા સમયથી જેની રાહ જોતાતા તે Gujarat Police Recruitm...

+ Read more »

How to share PDF,Doc,excel, apk, Rar and zip files on WhatsApp How to share PDF,Doc,excel, apk, Rar and zip files on WhatsApp

How to Share PDF, doc, Excel, apk, Rar and Zip files on WhatsApp મિત્રો  અત્યારે સોસિયલ મ...

+ Read more »

STD 10 MATHS QUESTION BANK STD 10 MATHS QUESTION BANK

Std 10 Maths Question Bank અહી ધો 10 નાં ગણિત વિષયની Question Bank  આપેલ છે આ  Quest...

+ Read more »

10th student Exam Registration helping video 10th student Exam Registration helping video

10th student Exam Registration  video  મિત્રો હવે ટુક સમયમાં જ ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓના  ઓંલા...

+ Read more »

 MS Word CCC Video MS Word CCC Video

GTU માં લેવાનાર પરીક્ષામાં વર્ડમાં કામ કેઈ રીતે કરવું તેનો વિડીયો. પેઇઝ સેટપ- લેન્ડસ્કેપ અને પોટ્રેઈટ હેડર ફૂટર ફોન્ટ બોલ્ડ, ઇટાલિક ટે...

+ Read more »

GTU CCC Practical Exam Related Video 2  how to Outlook 2003 set up ?( Email ID configure karvu ) GTU CCC Practical Exam Related Video 2 how to Outlook 2003 set up ?( Email ID configure karvu )

GTU  CCC     Practical Exam Video 2 How Outlook Set up  ?(Email ID configure karvu) મિત્...

+ Read more »

SSC Exam Student Regestration  Helpful  Excel sheet SSC Exam Student Regestration Helpful Excel sheet

SSC Exam Student Regestration Helpful form નમસ્કાર મિત્રો એસ.એસ.સી.ની પરીક્ષાનાઓનલા...

+ Read more »

GTU  CCC   Practical Exam Video 3 How to Save Contact in Outlook GTU CCC Practical Exam Video 3 How to Save Contact in Outlook

GTU  CCC     Practical Exam Video 3 How to Save Contact in Outlook   ? મિત્રો  આપે આ...

+ Read more »

give your seat number in header in centre first page only give your seat number in header in centre first page only

તમારો બેઠક નંબર હેડરની મધ્યમાં કકત પ્રથમ પેજ પર દર્શાવે તેરીતે સેટ કરો વિડિયો give your seat number in header in centre first page only ...

+ Read more »

 
Top