મિત્રો,
98 98 367 368
મોબાઈલ નંબરને સેવ કરી આપના WhatsApp No થી Edusafar લખીને અમને મોકલો, જેથી આપને Education, CCC, GK, New Jobsને લગતા એલર્ટ આપને મોકલીશું.આપના MO. No. ને અમે કોઈ ગ્રુપમાં એડ નહિ કરીએ.જેથી આપને તેના નોટિફિકેશથી સતત હેરાન થવું નહિ પડે.હા, અમે બે કે ત્રણ રોજ મેસેજ કરીશું.

Hello,

General Knowledge in Gujarati 

We met in General Knowledge In Gujarati Quiz 1 to 5. That you will remember. And your game will be like. Will also be useful. Today again we Best online practice General Knowledge in Gujarati. This is an online game. The game has you playing and questions. If you have interest in the game and give your feedback.
General knowledge of the game of 25 questions. MCQ questions of each type. Options are provided. Go to options and go proceeding.
Be successful. Best Luck.
 General Knowledge in Gujarati

Play This Game


1 comments:

Kamalesh Zapadiya said... 6 November 2013 11:34

Downlod Font this Link...
http://www.edusafar.com/2013/11/General-Knowledge-In-Gujarati.html

 
Top