જીવન શિક્ષણ જુન-2014

Jeevan Shikshan  Magazine March 2014

પ્રાથમિક શિક્ષણ માટે ઉપયોગી જીવન શિક્ષણ સામાયિક  છે. ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ( GCERT) ગાંધીનગર દ્વારા  પ્રકાશિત  કરવામાં આવે છે
જીવન શિક્ષણ સામાયિક નો જુન મહિનાનો અંક ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી મેળવી શકશો  


Download Jeevan Shikshan  Magazine June 2014  click here

0 comments:

Post a Comment

 
Top