નમસ્કાર મિત્રો અત્યારે પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ.૩,૪ અને પ માં પ્રજ્ઞા છે તો કેટલીક શાળાઓમાં પ્રજ્ઞા નથી તો આવી શાળાઓના  મિત્રોને સરળતાથી પરિણામ બનાવવા માટે અહીં ધોરણ ૩,૪ અને પ (પ્રજ્ઞા અને નોન-પ્રજ્ઞા) શ્રૃતિ ફોન્ટ માં બનાવીને મૂકી રહ્યો છું તો ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક કરશો

SCE STD 3 (PRAGNA) TO DOWNLOAD   CLICK HERE.

SCE STD 4 (PRAGNA) TO DOWNLOAD   CLICK HERE

SCE STD 5 (PRANGA) TO DOWNLOAD   CLICK HERE

SCE STD 3 (NONE-PRAGNA) DOWNLOAD CLICK HERE

SCE STD 4 (NONE-PRAGNA) DOWNLOAD CLICK HERE

SCE STD 5 (NONE-PRAGNA) DOWNLOAD CLICK HERE

0 comments:

Post a Comment

 
Top