નમસ્કાર મિત્રો ધો.૬,૭,૮ નું સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન પત્રક સરળતાથી બનાવવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો. કોઇ ક્ષતિ જણાય તો પત્રકમાં ઇમેઇલ આઇ.ડી. આપેલ છે તેના પર જાણ કરશો.


SCE Std 6,7,8, To Download CLICK HERE

0 comments:

Post a Comment

 
Top