નમસ્કાર મિત્રો, વર્ષ ર૦૧૬-૧૭ નાા ઇન્કમટેક્ષની સરળતાથી ગણતરી કરો. ઇન્કમટેક્ષ કેલ્ક્યુલેટર ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંકપર ક્લીક કરો.થોડા ફેરફાર સાથે રજુ કરેલ છે. તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૭

TO DOWNLOAD : CLICK HERE

0 comments:

Post a Comment

 
Top