બાળકને વાંચતા કેમ ઝડપથી આવડે તેના માટેની બૂક છે. જે ખરીદવા નીચે આપેલ લીંક પર જશો.
વધારે સમજુતી માટે નીચેલ આપેલ લીંક પર વિડીયો જુઓ.
https://youtu.be/sswGXuwifZs

લીંક ૧ બૂક ખરીદવા માટે
https://goo.gl/FcQ9iG
૧૦ બૂક ખરીદવા માટે
https://goo.gl/RtJfz8
૨૫ બૂક ખરીદવા માટે
https://goo.gl/tHm53U
૫૦ બૂક ખરીદવા માટે
https://goo.gl/SBW4kn
૧૦૦ બૂક ખરીદવા માટે....
https://goo.gl/jAsPPR

0 comments:

Post a Comment

 
Top