EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 


બાળકને વાંચતા કેમ ઝડપથી આવડે તેના માટેની બૂક છે. જે ખરીદવા નીચે આપેલ લીંક પર જશો.
વધારે સમજુતી માટે નીચેલ આપેલ લીંક પર વિડીયો જુઓ.
https://youtu.be/sswGXuwifZs

લીંક ૧ બૂક ખરીદવા માટે
https://goo.gl/FcQ9iG
૧૦ બૂક ખરીદવા માટે
https://goo.gl/RtJfz8
૨૫ બૂક ખરીદવા માટે
https://goo.gl/tHm53U
૫૦ બૂક ખરીદવા માટે
https://goo.gl/SBW4kn
૧૦૦ બૂક ખરીદવા માટે....
https://goo.gl/jAsPPR

0 comments:

Post a Comment

એજ્યુસફર એપ

EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

 
Top