નમસ્કાર મિત્રો, તાજેતરમાં ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા જુલાઇ ર૦૧૮ ની ૨ ટકા મોંધવારી રોકડમાં આપવાની જાહેરાત કરેલ છે. તો મોંધવારીની સરળતાથી ગણતરી કરવા માટે નીચે આપેલી શીટને ડાઉનલોડ કરો. ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લીંકપર ક્લીક કરો.

TO DOWNLOAD : CLICK HERE

0 comments:

Post a Comment

 
Top