નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક બોર્ડ દ્વારા હાલમાં નિદાન કસોટી લેવામાં આવી રહી છે. જેના માટે પરિણામ પત્રક ની શીટ તૈયાર કરવામાં આવી છે ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.


TO DOWNLOAD STD-9 SHEET : CLICK HERE

TO DOWNLOAD STD-10 SHEET : CLICK HERE

TO DOWNLOAD STD-12 ARTS SHEET : CLICK HERE

TO DOWNLOAD STD-12 COMMERCE SHEET : CLICK HERE

0 comments:

Post a Comment

 
Top