STD-9 ,10 & 12 NIDAN KASOTI PATRAK-2021 STD-9 ,10 & 12 NIDAN KASOTI PATRAK-2021

  નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક બોર્ડ દ્વારા હાલમાં નિદાન કસોટી લેવામાં આવી રહી છે. જેના માટે પરિણામ પત્રક ની શીટ તૈ...

+ Read more »
 
Top