Showing posts with label વેદિક ગણિત. Show all posts
Showing posts with label વેદિક ગણિત. Show all posts

Vaidik Ganit Vaidik Ganit

વેદિક ગણિત ઝડપી ગણતરી માટેનું ભારતીય ગણિતશાસ્ત્ર PDF ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો gopal parekh તરફથી આ ફાઇલ મળેલ છે.  એજ્યુસફર ટીમ તરફથી ગોપાલભાઇન...

+ Read more »
 
Top