ધોરણ - ૧૦ ગુજરાતી  કવિ અને લેખક પરિચયના પ્રશ્નો ધોરણ - ૧૦ ગુજરાતી કવિ અને લેખક પરિચયના પ્રશ્નો

ધોરણ ૧૦ ના વિદ્યાર્થીને ઉપયોગી કવિ અને લેખક પરિચયના  M C Q  પ્રશ્નો જે જુદા જ પ્રકારે પૂછવામાં આવેલ છે. ઘણી વખત બોર્ડમા આ પ્રકારે પ્રશ્નો પ...

+ Read more »

Provisional Answerkey TET-2  2014  Declared Provisional Answerkey TET-2 2014 Declared

કામચલાઉ આન્સર કી  અહી તા 20-7-2014 રોજ લેવાયેલ TET -2 ની કામચલાઉ આન્સર કી  આપેલ છે.   અહી આપેલ કામચલાઉ આન્સર કી ને ચેક કરી લેવા વિનં...

+ Read more »

Indirect Speech pdf Indirect Speech pdf

Indirect Speech pdf દોસ્તો અહી  Indirect Speech ની PDF   ફાઈલ મુકેલી છે આ  Indirect Speech ની ફાઈલ   Jayeshbhai Padhariya એ   બના...

+ Read more »

SCE STD-9 & 10 VERSION 7.14 SCE STD-9 & 10 VERSION 7.14

ધોરણ 9 અને 10 સર્વગ્રાહી મુલ્યાંકન  નમસ્કાર મિત્રો,                      ધણા સમય બાદ આપણે મળી રહ્યા છીએ. મિત્રો આપ ઘણા સમયથી ધો.૯ ...

+ Read more »

BalSrushti Magazine June-2014 BalSrushti Magazine June-2014

બાલસૃષ્ટિ સામાયિક જુન -2014  બાલસૃષ્ટિ એ બાળકો માટે નું સામાહિક છે . બાલસૃષ્ટિ સામાયિક ને ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ પ્રકા...

+ Read more »

std 10 science and technology chapter -2 Quiz std 10 science and technology chapter -2 Quiz

std 10 science - technology chapter -2 Quiz Standard 10, Science and technology. Chapter-2 Quiz This Quiz is standard 10 scienc...

+ Read more »

standard 5 to 7  Poems in Gujarati Medium standard 5 to 7 Poems in Gujarati Medium

ધોરણ  5 થી 7ની કવિતાઓ  અહી ધોરણ 5 થી 7 માટે કવિતાઓ છે. ધોરણ 5 થી 7માં  અભ્યાસ કરતા  વિદ્યાર્થીઓ અને તેમને શીખવતા શિક્ષક મિત્રો માટે...

+ Read more »

Bhasha bharti gopika font Bhasha bharti gopika font

Bhasha bharti gopika ગુજરાતી ફોન્ટ મિત્રો આજે આ ફોન્ટની જરૂર પડી પણ ફોન્ટ મેળવવા મુશ્કેલ બન્યા આથી થયું કે ચેલો આ ફોન્ટ લોકો સુધી ઉપલબ્ધ ક...

+ Read more »

Jeevan Shikshan  Magazine June 2014 Jeevan Shikshan Magazine June 2014

જીવન શિક્ષણ જુન-2014 પ્રાથમિક શિક્ષણ માટે ઉપયોગી  જીવન શિક્ષણ  સામાયિક   છે. ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ( GCERT) ગાંધી...

+ Read more »

STD-9 Sem-1 English Quiz ( Lesson1 to 15 ) STD-9 Sem-1 English Quiz ( Lesson1 to 15 )

Standard 9 Sem -1 English presented here has all the chapter quiz .  BARWALA SCHOOl, BHESAN, JUNAGADH  teacher and our special friend ...

+ Read more »
 
Top