શિક્ષક ઉપયોગી એપ શિક્ષક ઉપયોગી એપ

શિક્ષક મિત્રોને કાયમી ટાઇમ ટેબલની ઉપયોગીતા રહે છે તમારા મોબાઇલમાં ટાઇમ ટેબલ સરળતાથી બનાવવાની એક સરસ એપ અહીં આપવામાં આવી છે સ્કૂલ ટાઇમટેબલ...

+ Read more »

Revenue Talati Result Decleard Revenue Talati Result Decleard

Revenue Talati Result Decleard મિત્રો ગયા વર્ષે Revenue Talati Result  પરિક્ષા લેવાયી હતી Revenue Talati Result ની લાંબા સમય થી  રાહ જો...

+ Read more »

GTU CCC  Exam Usefull Mobile Apps GTU CCC Exam Usefull Mobile Apps

GTU  CCC  Exam Usefull Mobile Apps નમસ્કાર            ઘણા મિત્રો અત્યારે  GTU CCC  Exam  તૈયારી કરતા હશે તેમને મનમાં કદાચ એવા ...

+ Read more »

GSSSB Office Assistant Class 3 Recruitment 2014 GSSSB Office Assistant Class 3 Recruitment 2014

GSSSB Office Assistant Class 3 Recruitment 2014 ગુજ રાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ ,  ગાંધીનગર ,  દ્વારા   સ ચિવાલયનાં વિભાગો માટે Offi...

+ Read more »

GTU CCC  Practical Exam Model Paper 5 and 6 GTU CCC Practical Exam Model Paper 5 and 6

GTU CCC  Practical Exam Model Paper 5 and 6 નમસ્કાર  મિત્રો આના પહેલા  CCC  Practical Exam Model Paper 1 to 4 પેપર  સોલ્વ ક...

+ Read more »

General Knowledge Quiz Corner 2014 General Knowledge Quiz Corner 2014

General Knoeledge  Quiz   Corner  2014 ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષિત યુવાનોને રોજગાર ભરતી વિષયક માહિતી આપતા ગુજરાત રોજગાર સાપ્તાહિકમાં પ્રસ...

+ Read more »

GTU - CCC Exam (Phase 3) Result GTU - CCC Exam (Phase 3) Result

GTU - CCC Exam (Phase 3) Result  મિત્રો  થોડા સમય પહેલા  GTU - CCC Exam (Phase 1) ની  તા 9-09-2014 થી 19-09-2014 નાં સમય ગાળા...

+ Read more »

CCC Practical Exam Model Paper 1 to 4 CCC Practical Exam Model Paper 1 to 4

CCC   Practical Exam Model Paper 1 to 4 નમસ્કાર  ઘણા મિત્રો અત્યારે CCC પરિક્ષાની તૈયારી હશે. અને અમુક મિત્રો એ CCC પરિક્ષા ...

+ Read more »

HTAT 2014  Result and Final Answer Key  Declared HTAT 2014 Result and Final Answer Key Declared

HTAT 2014 Result and Final Answer Key    HTAT 2014  Result  અહી તા 31-08-2014  રોજ લેવાયેલ   પ્રાથમિક શાળામાં  મુખ્ય  શિક્ષક ની...

+ Read more »

Bal Srushti Magazine August 2014 Bal Srushti Magazine August 2014

Bal Srushti Magazine August 2014 બાલસૃષ્ટિ એ બાળકો માટે નું સામાહિક છે . બાલસૃષ્ટિ સામાયિક ને ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડ...

+ Read more »
 
Top