MS Excel 2007 video 6 MS Excel 2007 video 6

MS Excel 2007 video 6 નમસ્કાર મિત્રો આપ Excel નો ઉપયોગ કરતા હશો પણ પૂરી તેની સમજ  કદાચ નાં ધરાવતા હો તો આપ  જાણકારી મેળવી શકશો Exc...

+ Read more »

MS Excel 2007 video 5 MS Excel 2007 video 5

MS Excel 2007 video 5 નમસ્કાર મિત્રો આપ Excel નો ઉપયોગ કરતા હશો પણ પૂરી તેની સમજ  કદાચ નાં ધરાવતા હો તો આપ  જાણકારી મેળવી શકશો Exc...

+ Read more »

MS Excel 2007 video 4 MS Excel 2007 video 4

MS Excel 2007 video 4 નમસ્કાર મિત્રો આપ Excel નો ઉપયોગ કરતા હશો પણ પૂરી તેની સમજ  કદાચ નાં ધરાવતા હો તો આપ  જાણકારી મેળવી શકશો Exce...

+ Read more »

MS Excel 2007 video 3 MS Excel 2007 video 3

MS Excel 2007 video 3 નમસ્કાર મિત્રો આપ Excel નો ઉપયોગ કરતા હશો પણ પૂરી તેની સમજ  કદાચ નાં ધરાવતા હો તો આપ  જાણકારી મેળવી શકશો Excel...

+ Read more »

MS Excel 2007 video 2 MS Excel 2007 video 2

MS Excel 2007 video 2 નમસ્કાર મિત્રો આપ Excel નો ઉપયોગ કરતા હશો પણ પૂરી તેની સમજ  કદાચ નાં ધરાવતા હો તો આપ  જાણકારી મેળવી શકશો Excel...

+ Read more »

MS Excel 2007 video 1 how to start and close Excel MS Excel 2007 video 1 how to start and close Excel

MS Excel 2007 video 1 Start and close Excel નમસ્કાર મિત્રો ઘણા મિત્રોની  ફરમાઈશ હતી કે Excel આધારિત વિડીયો બનાવો  તો તેના માટે આ વીડ...

+ Read more »

Standard 10 Social Science  Part A Bord Exam Paper solution Standard 10 Social Science Part A Bord Exam Paper solution

Standard 10 Social Science  Part A Bord Exam Paper solution આજ  તા 18-03-2015ના રોજ ધો 10 સામાજિક વિજ્ઞાન નું પેપર હતું આજ નું પ...

+ Read more »

Standard 10 Maths Part A Board Exam Paper solution Standard 10 Maths Part A Board Exam Paper solution

Standard 10 Maths Part A Bord Exam Paper solution આજ  તા 16-03-2015ના રોજ ધો 10 ગણિતનું પેપર હતું આજ નું પેપર વિદ્યાર્થીઓની અપેક્ષા ...

+ Read more »

Standard 10 Sciece & technology Part A Bord Exam Paper solution Standard 10 Sciece & technology Part A Bord Exam Paper solution

Standard 10 Science & technology Part A Bord Exam Paper solution આજ  તા 14-03-2015ના રોજ ધો 10 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનું પેપર હ...

+ Read more »

EduSafar App EduSafar App

એજ્યુસફર તરફથી નવી એપ લોન્ચ કરવામાં આવી. Edusafar App આ એપની વિશેષતા 1. આ એપ ફ્રિ છે. 2. જીકે ની તૈયારી કરતા સૌ કોઈ માટે ...

+ Read more »
 
Top