DA.DIFFERENCE CALCULATOR 2015 DA.DIFFERENCE CALCULATOR 2015

મિત્રો અહી મોઘવારી તફાવત પત્રક ૨૦૧૫ રજુ કરી રહ્યોં છું જેમાં આપ સરળતાથી મોઘવારી તફાવત ની ગણતરી કરી શકશો તેમજ ૩% ઈન્ક્રીમેન્ટ ની ગણતરી પણ ...

+ Read more »

How to call from whatsApp in hindi video How to call from whatsApp in hindi video

How to call from WhatsApp  નમસ્કાર તમે whatsApp નો કરતા જ હશો  whatsApp દ્વારા  હમણા  મફત  કોલ  કરી  શકાય  તેવી સેવા  સારું કરવા...

+ Read more »

Standard 3 to 8 Result Excel Sheet Standard 3 to 8 Result Excel Sheet

Standard 3 to 8 Result Excel sheet નમસ્કાર અહી  ધોરણ 3 થી  8 માટેનું  વાર્ષિક  પરિણામ  તૈયાર  કરવા માટે  ઉપયોગી  બને  તેવી  Ex...

+ Read more »

MS Excel 2007 video 8 MS Excel 2007 video 8

MS Excel 2007 video 8 નમસ્કાર મિત્રો આપ Excel નો ઉપયોગ કરતા હશો પણ પૂરી તેની સમજ  કદાચ નાં ધરાવતા હો તો આપ  જાણકારી મેળવી શકશો Exc...

+ Read more »

MS Excel 2007 video 7 MS Excel 2007 video 7

MS Excel 2007 video 7 નમસ્કાર મિત્રો આપ Excel નો ઉપયોગ કરતા હશો પણ પૂરી તેની સમજ  કદાચ નાં ધરાવતા હો તો આપ  જાણકારી મેળવી શકશો Exc...

+ Read more »

MS Excel 2007 video 6 MS Excel 2007 video 6

MS Excel 2007 video 6 નમસ્કાર મિત્રો આપ Excel નો ઉપયોગ કરતા હશો પણ પૂરી તેની સમજ  કદાચ નાં ધરાવતા હો તો આપ  જાણકારી મેળવી શકશો Exc...

+ Read more »

MS Excel 2007 video 5 MS Excel 2007 video 5

MS Excel 2007 video 5 નમસ્કાર મિત્રો આપ Excel નો ઉપયોગ કરતા હશો પણ પૂરી તેની સમજ  કદાચ નાં ધરાવતા હો તો આપ  જાણકારી મેળવી શકશો Exc...

+ Read more »

MS Excel 2007 video 4 MS Excel 2007 video 4

MS Excel 2007 video 4 નમસ્કાર મિત્રો આપ Excel નો ઉપયોગ કરતા હશો પણ પૂરી તેની સમજ  કદાચ નાં ધરાવતા હો તો આપ  જાણકારી મેળવી શકશો Exce...

+ Read more »

MS Excel 2007 video 3 MS Excel 2007 video 3

MS Excel 2007 video 3 નમસ્કાર મિત્રો આપ Excel નો ઉપયોગ કરતા હશો પણ પૂરી તેની સમજ  કદાચ નાં ધરાવતા હો તો આપ  જાણકારી મેળવી શકશો Excel...

+ Read more »

MS Excel 2007 video 2 MS Excel 2007 video 2

MS Excel 2007 video 2 નમસ્કાર મિત્રો આપ Excel નો ઉપયોગ કરતા હશો પણ પૂરી તેની સમજ  કદાચ નાં ધરાવતા હો તો આપ  જાણકારી મેળવી શકશો Excel...

+ Read more »
 
Top