std 10 science and technology chapter-13 Quiz std 10 science and technology chapter-13 Quiz

std 10 science-technology chapter-13 Quiz Standard 10 , Science and technology. Chapter-13 Quiz  The chapter 's nam...

+ Read more »

std 10 science and technology chapter-12 Quiz std 10 science and technology chapter-12 Quiz

std 10 science-technology chapter-12 Quiz Standard 10 , Science and technology. Chapter-12 Quiz standard 10  science-tecno...

+ Read more »

std 10 science and technology chapter-7 Quiz std 10 science and technology chapter-7 Quiz

std 10 science-technology chapter-7 Quiz Standard 10, Science and technology. Chapter-7 Quiz standard 10  science-tecnology  ...

+ Read more »

Std 10 science and technology chapter-12 Slideshow Std 10 science and technology chapter-12 Slideshow

ધોરણ 10 વિજ્ઞાન અને ટેકનોજી પ્રકરણ -12 સ્લાઈડ શો  ધોરણ 10 , વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી  પ્રકરણ 12 પોષણ  અને શ્વસન   ધોરણ 10 વિ...

+ Read more »

CCC Registration Instructions CCC Registration Instructions

CCC Registration Instructions ૧.ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન તા.૧૦/૦૮/૨૦૧૫ થી ૧૩/૦૮/૨૦૧૫ સુધી ઓપન રહેશે.આ દરમમયાન ઉમેદવારોએ પોતાનું નામ (સર્વિસ...

+ Read more »

ALL CCC RESULT VARIFICATION ALL CCC RESULT VARIFICATION

નમસ્કાર મિત્રો તમામ સંસ્થાઓ જેવી કે જી.ટી.યુ., તમામ પોલિટેકનીક કોલેજ, આઇ.ટી.આઇ. માં આપેલ સી.સી.સી.ની પરીક્ષાના પરીણામનું વેરીફિકેશન કરવા...

+ Read more »

Current Affairs April 2015 Current Affairs April 2015

Current Affairs April 2015 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડ...

+ Read more »

std 10 science and technology chapter-4 Quiz std 10 science and technology chapter-4 Quiz

std 10 science-technology chapter-4 Quiz Standard 10, Science and technology. Chapter-4 Quiz standard 10  science-tecnology  ...

+ Read more »

Current Affairs March 2015 Current Affairs March 2015

Current Affairs March 2015 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડ...

+ Read more »

std 10 science and technology chapter-3 Quiz std 10 science and technology chapter-3 Quiz

std 10 science-technology chapter-3 Quiz Standard 10, Science and technology. Chapter-3 Quiz This Quiz is standard 10  science-...

+ Read more »
 
Top