EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

Current Affairs July 2015 Current Affairs July 2015

Current Affairs July 2015 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડે...

+ Read more »

Standard 9 science-technology Sem-1 chapter-8 Slideshow Standard 9 science-technology Sem-1 chapter-8 Slideshow

ધોરણ 9 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સેમ-1 પ્રકરણ -8 સ્લાઈડ શો   ધોરણ- ૯  સેમ- ૧ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી  પ્રકરણ -8: પ્રાણી પેશી   ...

+ Read more »

std 10 science and technology chapter-8 Quiz std 10 science and technology chapter-8 Quiz

std 10 science-technology chapter-8 Quiz Standard 10, Science and technology. Chapter-8 Quiz standard 10  science-tecnology...

+ Read more »

std 10 science and technology chapter-13 Quiz std 10 science and technology chapter-13 Quiz

std 10 science-technology chapter-13 Quiz Standard 10 , Science and technology. Chapter-13 Quiz  The chapter 's nam...

+ Read more »

std 10 science and technology chapter-12 Quiz std 10 science and technology chapter-12 Quiz

std 10 science-technology chapter-12 Quiz Standard 10 , Science and technology. Chapter-12 Quiz standard 10  science-tecno...

+ Read more »

std 10 science and technology chapter-7 Quiz std 10 science and technology chapter-7 Quiz

std 10 science-technology chapter-7 Quiz Standard 10, Science and technology. Chapter-7 Quiz standard 10  science-tecnology  ...

+ Read more »

Std 10 science and technology chapter-12 Slideshow Std 10 science and technology chapter-12 Slideshow

ધોરણ 10 વિજ્ઞાન અને ટેકનોજી પ્રકરણ -12 સ્લાઈડ શો  ધોરણ 10 , વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી  પ્રકરણ 12 પોષણ  અને શ્વસન   ધોરણ 10 વિ...

+ Read more »

CCC Registration Instructions CCC Registration Instructions

CCC Registration Instructions ૧.ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન તા.૧૦/૦૮/૨૦૧૫ થી ૧૩/૦૮/૨૦૧૫ સુધી ઓપન રહેશે.આ દરમમયાન ઉમેદવારોએ પોતાનું નામ (સર્વિસ...

+ Read more »

ALL CCC RESULT VARIFICATION ALL CCC RESULT VARIFICATION

નમસ્કાર મિત્રો તમામ સંસ્થાઓ જેવી કે જી.ટી.યુ., તમામ પોલિટેકનીક કોલેજ, આઇ.ટી.આઇ. માં આપેલ સી.સી.સી.ની પરીક્ષાના પરીણામનું વેરીફિકેશન કરવા...

+ Read more »

Current Affairs April 2015 Current Affairs April 2015

Current Affairs April 2015 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડ...

+ Read more »

એજ્યુસફર એપ

EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

 
Top