EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

Current Affairs October 2015 Current Affairs October 2015

Current Affairs October 2015 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અ...

+ Read more »

Current Affairs September 2015 Current Affairs September 2015

Current Affairs September 2015 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ...

+ Read more »

 GTU CCC Exam Video Download GTU CCC Exam Video Download

 GTU CCC Exam Video Download  GTU CCC Exam  નમસ્કાર નીચે કુલ પંદર   GTU  CCC Exam Video  આપેલ છે.  આ  GTU CCC ExamVideo  તમે ડાઉનલો...

+ Read more »

Current Affairs August 2015 Current Affairs August 2015

Current Affairs August2015 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડ...

+ Read more »

How to stop Candy Crush Request on Facebook video How to stop Candy Crush Request on Facebook video

H ow to stop Candy Crush Request on Facebook તમે ફેસબુક નિયમિત ઉપયોગ કરતા હો અને અને Candy Crush ગેમની Request વારવાર હેરાન થતા હો અને આ...

+ Read more »

Standard 9 Science and Technology Sem-1 Quiz Standard 9 Science and Technology Sem-1 Quiz

ધોરણ -૯ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સેમ-૧ ક્વિઝ  ધોરણ ૯ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પ્રથમ સેમિસ્ટર ધોરણ-૯ નાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ના...

+ Read more »

Current Affairs July 2015 Current Affairs July 2015

Current Affairs July 2015 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડે...

+ Read more »

Standard 9 science-technology Sem-1 chapter-8 Slideshow Standard 9 science-technology Sem-1 chapter-8 Slideshow

ધોરણ 9 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સેમ-1 પ્રકરણ -8 સ્લાઈડ શો   ધોરણ- ૯  સેમ- ૧ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી  પ્રકરણ -8: પ્રાણી પેશી   ...

+ Read more »

std 10 science and technology chapter-8 Quiz std 10 science and technology chapter-8 Quiz

std 10 science-technology chapter-8 Quiz Standard 10, Science and technology. Chapter-8 Quiz standard 10  science-tecnology...

+ Read more »

std 10 science and technology chapter-13 Quiz std 10 science and technology chapter-13 Quiz

std 10 science-technology chapter-13 Quiz Standard 10 , Science and technology. Chapter-13 Quiz  The chapter 's nam...

+ Read more »

એજ્યુસફર એપ

EduSafar App Download 

એજ્યુસફર એપ સીધી ડાઉનલોડ કરવા નીચે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો.

Download 

 
Top