Current Affairs August 2016 Current Affairs August 2016

Current Affairs August 2016 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડ...

+ Read more »

Gujarati Vyakran pdf Book Gujarati Vyakran pdf Book

Gujarati Vyakran ગુજરાતી વ્યાકરણજાણવું છે  શું તમે ગુજરાતી વ્યાકરણ વિશે  જાણવું છે   ? હા, તો આ બુક ને તમારા મિત્રો સુધી share કરો ...

+ Read more »

Advance 7th Pay Calculator 0.02 (Update 17/7/17) Advance 7th Pay Calculator 0.02 (Update 17/7/17)

મિત્રો આપશ્રીઓ માટે સાતમા પગાર પંચ માટે એક એડવાન્સ શીટ મુકી રહ્યો છું જેમાં આપ Idividual (વ્યક્તિગત) અને General (સામુહિક) કર્મચારીઓ માટે...

+ Read more »

How to Pay Electricity Bill Online In Gujarat How to Pay Electricity Bill Online In Gujarat

તમારા ઘર કે ઓફિસનું લાઈટબીલ ઓનલાઈન કેવી રીતે ભરશો ? મિત્રો આપનો સમય ન બગડે તે માટે  ઘર/દુકાન કે ઓફીસનું લાઈટ બીલ ભરવામાં મદદરૂપ થાય તેવ...

+ Read more »

NMMS Exam Old Papar and E book NMMS Exam Old Papar and E book

NMMS Exam Old Paper & E-Book આ NMMS Exam એટલે નેશનલ મીન્સ કમ મેરીટ સ્કોલરશિપ  ધો ૮મા અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ આપી શકે છે. જેમના વ...

+ Read more »

Current Affairs July 2016 Current Affairs July 2016

Current Affairs July 2016 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડેટ...

+ Read more »

Current Affairs June 2016 Current Affairs June 2016

Current Affairs June 2016 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડેટ...

+ Read more »

Current Affairs May 2016 Current Affairs May 2016

Current Affairs May 2016 નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપડેટ ...

+ Read more »

ભારતનું બંધારણ  Video DVD ભારતનું બંધારણ Video DVD

ભારતનું બંધારણ  Video DVD- 475 Rs. WhatsApp No. 8154883227 ભારતના બંધારણના 12 કલાક અને 48 મિનિટ ના કુલ 29 HD Video DVD ...

+ Read more »

TET-TAT-HTAT Marit Calculator  TET-TAT-HTAT Marit Calculator

TET-TAT-HTAT Marit Calculator   નમસ્કાર, જે મિત્રો ને પ્રાથમિક ની TET/HTAT કે  માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક ની TAT પરીક્ષા આપેલ...

+ Read more »
 
Top