પગલું. Paglu Book- તમારા બાળકને ઝડપથી કેમ વાંચતા શીખવશો? પગલું. Paglu Book- તમારા બાળકને ઝડપથી કેમ વાંચતા શીખવશો?

બાળકને વાંચતા કેમ ઝડપથી આવડે તેના માટેની બૂક છે. જે ખરીદવા નીચે આપેલ લીંક પર જશો. વધારે સમજુતી માટે નીચેલ આપેલ લીંક પર વિડીયો જુઓ. https...

+ Read more »

7th PAY DIFF. & INCREMENT CALC 7.18.2 (Newly Updated) 7th PAY DIFF. & INCREMENT CALC 7.18.2 (Newly Updated)

નમસ્કાર મિત્રો, તાજેતરમાં તમામ  જિલ્લામાં જાન્યુઆરી ર૦૧૬ થી ઓગષ્ટ ર૦૧૭ સુધીના સાતમા પગાર પંચ મુજબનો તફાવત રજુ કરવા માટે પરિપત્ર થઇ રહ્યો...

+ Read more »

SCE STD 9 & 10 VERSION 6.18 SCE STD 9 & 10 VERSION 6.18

નમસ્કાર મિત્રો ધો.૯ અને ૧૦ ના SCE પત્રકમાં કેટલાક સુધારા સાથે વર્ઝન ૬.૧૮ રજુ કરી રહ્યા છીએ. તો નવા વર્ષમાં ડાઉનલોડ કરી ઉપયોગ કરશો. આ વર્...

+ Read more »

Trail, Character, Birth, Bonafide Certificate Excel sheet Trail, Character, Birth, Bonafide Certificate Excel sheet

Trail, Character, Birth, Bonafide Certificate Excel sheet નમસ્કાર મિત્રો ધો 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓના Trail, Character, Birth, Bon...

+ Read more »

INCOME TAX CALCULATOR 2017-18 Version 11.17 (A4) Update 28-09 INCOME TAX CALCULATOR 2017-18 Version 11.17 (A4) Update 28-09

નમસ્કાર મિત્રો, આપ જેની આતુરતાથી રાહ જોઇ રહ્યા હતા તે ઇન્કમટેક્ષ કેલ્કયુલેટર ર૦૧૭-૧૮ રજુ કરી રહ્યો છું ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક ...

+ Read more »

7th PAY DIFF. & INCREMENT CALC  7.17.3 (UPDATE) 7th PAY DIFF. & INCREMENT CALC 7.17.3 (UPDATE)

નમસ્કાર મિત્રો, માધ્યમિક અને ઉ.માધ્યમિક શાળાઓને સાતમા પગારપંચની માગણીનો સ્વીકાર થતા જાન્યુઆરી-ર૦૧૬ થી જુલાઇ-ર૦૧૭ નો તફાવત ગણતરી કરીને તેન...

+ Read more »

7th PAY MATRIX BASED INCREMENT CALCULATOR 7th PAY MATRIX BASED INCREMENT CALCULATOR

નમસ્કાર મિત્રો, જે કર્મચારીઓને સાતમા પગારપંચનો લાભ મળી ગયેલ છે તેઓને જુલાઇમાં ઇન્ક્રિમેન્ટ 7th પે-મેટ્રિક્ષના આધારે ગણવાનું થાય છે. આથી આ...

+ Read more »

SCE STD-9 & 10  Version 6.17 SCE STD-9 & 10 Version 6.17

નમસ્કાર મિત્રો ધો.૯ ની પરિક્ષા પધ્ધતિમાં થોડા ફેરફારના કારણે SCE પત્રકમાં થોડો ફેરફાર કરેલ છે. S.A.1 & S.A.2 માં જે ઓે.એમ.આર.ના ૩૦ ગુ...

+ Read more »

SCE Std 6,7,8 Version 6.17 (Shruti Font) SCE Std 6,7,8 Version 6.17 (Shruti Font)

નમસ્કાર મિત્રો ધો.૬,૭,૮ નું સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન પત્રક સરળતાથી બનાવવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો. કોઇ ક્ષતિ જણાય તો પત્રકમાં ઇમેઇલ આઇ....

+ Read more »

INCOME TAX CALCULATOR 2016-17 Version 2.17 INCOME TAX CALCULATOR 2016-17 Version 2.17

નમસ્કાર મિત્રો, વર્ષ ર૦૧૬-૧૭ નાા ઇન્કમટેક્ષની સરળતાથી ગણતરી કરો. ઇન્કમટેક્ષ કેલ્ક્યુલેટર ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંકપર ક્લીક કરો.થોડા ફેરફા...

+ Read more »
 
Top