વૈષ્ણવજન   ગુજરાતી  કાવ્ય – ૧ ધોરણ – ૧૦ વૈષ્ણવજન ગુજરાતી કાવ્ય – ૧ ધોરણ – ૧૦

ધોરણ – ૧૦ ગુજરાતી વિષયમાં પ્રથમ કાવ્ય વૈષ્ણવજન નરસિંહ મહેતાનું પદનો અભ્યાસ વિડિયોના માધ્યમથી કરવાનો નમ્રપ્રયાસ કરેલ છે.  ૧ વૈષ્વવજન...

+ Read more »

BONAFIDE CERTIFICATE VERSION 6.20 BONAFIDE CERTIFICATE VERSION 6.20

નમસ્કાર મિત્રો, વિદ્યાર્થીઓની શિષ્યવૃત્તિ ની દરખાસ્ત કરતી વખતે વિદ્યાર્થીનું બોનાફાઇડ સર્ટીફિકેટ રજુ કરવાનું થતું હોય છે. તો અહી સરળતાથી ...

+ Read more »

Water resources     સામાજિક વિજ્ઞાન ઘોરણ – 10 પ્રકરણ- 11 જળસંસાધનો Water resources સામાજિક વિજ્ઞાન ઘોરણ – 10 પ્રકરણ- 11 જળસંસાધનો

વિદ્યાર્થી મિત્રો નમસ્કાર   સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ – 10  પ્રકરણ – 11 નો વિડિયો જોઇને તેના આધારે તમારે આ કસોટીના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. ક...

+ Read more »

TRIAL-CHARACTER CERTIFICATES Version 4.20 (19-05-20) TRIAL-CHARACTER CERTIFICATES Version 4.20 (19-05-20)

નમસ્કાર મિત્રો, ધો.૧૦નું રિઝલ્ટ જાહેર થશે ત્યારેે વિદ્યાર્થીઓને ટ્રાયલ સર્ટી અને કેરેક્ટર સર્ટી આપવાનું થાય છે તો સરળતાથી કમ્પ્યૂટરાઈઝ્ડ ...

+ Read more »

NCERT BASED RESULT-9 UPG VERSION 4.20.2 (Update 28-04-2020) NCERT BASED RESULT-9 UPG VERSION 4.20.2 (Update 28-04-2020)

નમસ્કાર મિત્રો, COVID-19 ના કારણે વર્ગ બઢતીના નવા  નિયમો મુજબ ધો.૯ અને ૧૧ માં મા.અને ઉ.મા. શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા માસ  પ્રમોશન આપવાનું નક્કી...

+ Read more »

INCOME TAX CALCULATOR FY 2019-20 INCOME TAX CALCULATOR FY 2019-20

. નમસ્કાર મિત્રો ઇન્કમટેક્ષ કેલ્ક્યુલેટર નાણાકીય વર્ષ ર૦૧૯-૨૦ રજુ કરી રહ્યો છું જેમાં સી.પી.એફ. ખાતાધારક કર્મચારીઓન ૧૫૦૦૦૦ ઉપરાંત્ ૫...

+ Read more »

AGE-DMY CALCULATOR AGE-DMY CALCULATOR

To calculate students AGE-DMY  Click under mentioned Link AGE-DMY CALCULATOR

+ Read more »

D.A. DIFF.JANUARY-2019 TO JULY-2019 D.A. DIFF.JANUARY-2019 TO JULY-2019

D.A. difference JANUARY 2019 to JULY 2019 ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો. TO DOWNLOAD :  CLICK HERE

+ Read more »

SCE Std 3 V.N.P.419 Std 4,5 Version 6.17  (Pragna and None Pragna ) SCE Std 3 V.N.P.419 Std 4,5 Version 6.17 (Pragna and None Pragna )

નમસ્કાર મિત્રો અત્યારે પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ.૩,૪ અને પ માં પ્રજ્ઞા છે તો કેટલીક શાળાઓમાં પ્રજ્ઞા નથી તો આવી શાળાઓના  મિત્રોને સરળતાથી પર...

+ Read more »

D.A.DIFFERENCE JULY-18 To JANUARY-19 D.A.DIFFERENCE JULY-18 To JANUARY-19

D.A.Difference JULY-2018 TO JANUARY-2019 ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો. TO DOWNLOAD :-  CLICK HERE

+ Read more »
 
Top