વર્ગ- 11 થી 99 સુધીની સંખ્યાનો વર્ગ- 11 થી 99 સુધીની સંખ્યાનો

 

+ Read more »

પાયથાગોરસનું પ્રમેય ધોરણ-10 પાયથાગોરસનું પ્રમેય ધોરણ-10

 

+ Read more »

STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-6 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-6 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR

 

+ Read more »

STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-5 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-5 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR

 

+ Read more »

STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-4 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-4 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR

 

+ Read more »

STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-3 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-3 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR

 

+ Read more »

STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-2 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-2 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR

 

+ Read more »

STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-1 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR STD-10 MATHS CHAPTER-14 PART-1 આંકડાશાસ્ત્ર BY SANJAY SIR

 

+ Read more »

STD-10 MATHS CHAPTER-11 PART-4 રચના BY SANJAY SIR STD-10 MATHS CHAPTER-11 PART-4 રચના BY SANJAY SIR

 

+ Read more »

STD-10 MATHS CHAPTER-11 PART-3 રચના BY SANJAY SIR STD-10 MATHS CHAPTER-11 PART-3 રચના BY SANJAY SIR

 

+ Read more »
 
Top