CLASS REGISTER VERSION 6.21 (2019-2028) CLASS REGISTER VERSION 6.21 (2019-2028)

વર્ગ રજીસ્ટર ૬.૧૯ જેમાં એક ૭ર વિદ્યાર્થીઓમાટે અને બીજુ ૧૧ર વિદ્યાર્થીઓ માટે છે. મિત્રો આ વર્ગ રજીસ્ટરમાં હાજરી મેન્યુઅલી જ ભરવાની ...

+ Read more »

JULY HRA-INCREMENT CALC 2021 (New) JULY HRA-INCREMENT CALC 2021 (New)

સરળતાથી જુલાઇ ઘરભાડું તથા ઇજાફાની ગણતરી કરો. ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો. આપના વિસ્તારમાં મળવાપાત્ર H.R.A.ની ટકાવારી મુજબ ફે...

+ Read more »

HSC RESULT for ARTS, COMMERCE and SCIENCE (Updated On 23-06-21) HSC RESULT for ARTS, COMMERCE and SCIENCE (Updated On 23-06-21)

  નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત માધ્યમિક અંને ઉ.માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા રજુ કરાયેલ ધોરણ ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે માસ પ્રમોશન ના નિયમો બહાર પાડવા...

+ Read more »

STD-10 RESULT M.PROMOTION 2021 6.21-2 Update 5/6 10;00 P.M. STD-10 RESULT M.PROMOTION 2021 6.21-2 Update 5/6 10;00 P.M.

  નમસ્કાર મિત્રો , ગુજરાત  માધ્યમિક અને ઉ.માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ  દ્વારા ૩/૬/૨૦૨૧ ના રોજ રજુ કરવામાં આવેલા પરિપત્ર મુજબ નિયમિત વિદ્યાર્થીઓને ...

+ Read more »

NCERT (COVID 19) RESULT-9 Version 4.21 NCERT (COVID 19) RESULT-9 Version 4.21

  Result Sheet Std-9 2020-21 નમસ્કાર મિત્રો, ગુ.મા.અને ઉ.મા.બોર્ડ દ્વારા શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21 માટે ધોરણ ૯ અને ધોરણ ૧૧ માટે માસ પ્રમોશનના આધ...

+ Read more »

NCERT BASED RESULT-10 Version 3.21 NCERT BASED RESULT-10 Version 3.21

Result Sheet Std-10 2020-21  નમસ્કાર મિત્રો, ગુ.મા.અને ઉ.મા.બોર્ડ દ્વારા શાળાકીય પરીક્ષા 2020-21 નાવર્ષમાટે જે સૂચનો કરવામાં આવેલા હતા તે ...

+ Read more »

INCOME TAX CALC FY 2020-21 Version 11.20 INCOME TAX CALC FY 2020-21 Version 11.20

  નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના ઇન્કમટેક્ષ ની નવા તેમજ  જુના વિકલ્પ માટે સરળતાથી ગણતરી કરો. ઇન્કમટેક્ષની ગણતરી કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો. ...

+ Read more »

P.T. PRACTICAL TABLE STD-9 & 10 P.T. PRACTICAL TABLE STD-9 & 10

નમસ્કાર મિત્રો, વ્યાયામ શિક્ષકો કેટલાક સમયથી શા.શિ.ના પ્રેક્ટિકલ માટે એક એક્સેલ શીટ બનાવી આપવા માટે મને રજુઆત કરી હતી, પરંતુ સમયના અભાવના...

+ Read more »

 વૈષ્ણવજન   ગુજરાતી  કાવ્ય – ૧ ધોરણ – ૧૦ વૈષ્ણવજન ગુજરાતી કાવ્ય – ૧ ધોરણ – ૧૦

ધોરણ – ૧૦ ગુજરાતી વિષયમાં પ્રથમ કાવ્ય વૈષ્ણવજન નરસિંહ મહેતાનું પદનો અભ્યાસ વિડિયોના માધ્યમથી કરવાનો નમ્રપ્રયાસ કરેલ છે.  ૧ વૈષ્વવજન...

+ Read more »

BONAFIDE CERTIFICATE VERSION 6.20 BONAFIDE CERTIFICATE VERSION 6.20

નમસ્કાર મિત્રો, વિદ્યાર્થીઓની શિષ્યવૃત્તિ ની દરખાસ્ત કરતી વખતે વિદ્યાર્થીનું બોનાફાઇડ સર્ટીફિકેટ રજુ કરવાનું થતું હોય છે. તો અહી સરળતાથી ...

+ Read more »
 
Top