GPSC Useful Videos GPSC Useful Videos

GPSC માં ગુજરાતી વ્યાકરણ પર ભાર મુકવામાં આવ્યો છે. ૭૫ માર્ક્સ ગુજરાતી વ્યાકરણ માટે ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ માટે મિત્ર, ભાવેશભાઈએ બનાવેલ વ...

+ Read more »
 
Top