Current Affairs May 2017 pdf Current Affairs May 2017 pdf

Current Affairs May 2017 pdf નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ અપ...

+ Read more »

SSC Result - 2017 SSC Result - 2017

SSC Result - 2017 10 of the published results, GSEB has been placed online. Visit the following website. http://gseb.org/

+ Read more »

Current Affairs 22 to 24 May 2017 Video Current Affairs 22 to 24 May 2017 Video

Current Affairs 22 to 24  May 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના ...

+ Read more »

Current Affairs 19 to 21 May 2017 Video Current Affairs 19 to 21 May 2017 Video

Current Affairs 19 to 21  May 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના ...

+ Read more »

Current Affairs 16 to 18 May 2017 Video Current Affairs 16 to 18 May 2017 Video

Current Affairs 16 to 18  May 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના ...

+ Read more »

Current Affairs 13 to 15 May 2017 Video Current Affairs 13 to 15 May 2017 Video

Current Affairs 13 to 15  May 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના ...

+ Read more »

Current Affairs 10 to 12 May 2017 Video Current Affairs 10 to 12 May 2017 Video

Current Affairs 10 to 12  May 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધ...

+ Read more »

Current Affairs 7 to 9 May 2017 Video Current Affairs 7 to 9 May 2017 Video

Current Affairs 7 to 9  May 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધાર...

+ Read more »

Current Affairs 4 to 6 May 2017 Video Current Affairs 4 to 6 May 2017 Video

Current Affairs 4 to 6  May 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધાર...

+ Read more »

Current Affairs 1 to 3 May 2017 Video Current Affairs 1 to 3 May 2017 Video

Current Affairs 1 to 3  May 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધાર...

+ Read more »

Current Affairs 28 to 30 April 2017 Video Current Affairs 28 to 30 April 2017 Video

Current Affairs 28 to 30  April 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધ...

+ Read more »

Current Affairs 25 to 27 April 2017 Video Current Affairs 25 to 27 April 2017 Video

Current Affairs 25 to 27  April 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધ...

+ Read more »

Current Affairs 22 to 24 April 2017 Video Current Affairs 22 to 24 April 2017 Video

Current Affairs 22 to 24  April 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધ...

+ Read more »

Current Affairs 19 to 21 April 2017 Video Current Affairs 19 to 21 April 2017 Video

Current Affairs 19 to 21  April 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધ...

+ Read more »

Current Affairs 16 to 18 April 2017 Video Current Affairs 16 to 18 April 2017 Video

Current Affairs 16 to 18  April 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધ...

+ Read more »

Current Affairs 13 to 15 April 2017 Video Current Affairs 13 to 15 April 2017 Video

Current Affairs 13 to 15  April 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધ...

+ Read more »

Current Affairs 10 to 12 April 2017 Video Current Affairs 10 to 12 April 2017 Video

Current Affairs 10 to 12  April 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધ...

+ Read more »

Current Affairs 7 to 9 April 2017 Video Current Affairs 7 to 9 April 2017 Video

Current Affairs 7 to 9  April 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધાર...

+ Read more »

Current Affairs 4 to 6 April 2017 Video Current Affairs 4 to 6 April 2017 Video

Current Affairs 4 to 6  April 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધાર...

+ Read more »

Current Affairs 1 to 3 April 2017 Video Current Affairs 1 to 3 April 2017 Video

Current Affairs 1 to 3  April 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધાર...

+ Read more »

Current Affairs 28 to 31 March 2017 Video Current Affairs 28 to 31 March 2017 Video

Current Affairs 28 to 31  March 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધાર...

+ Read more »

Current Affairs 25 to 27 March 2017 Video Current Affairs 25 to 27 March 2017 Video

Current Affairs 25 to 27  March 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધાર...

+ Read more »

Current Affairs 22 to 24 March 2017 Video Current Affairs 22 to 24 March 2017 Video

Current Affairs 22 to 24  March 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધાર...

+ Read more »

Current Affairs 19 to 21 March 2017 Video Current Affairs 19 to 21 March 2017 Video

Current Affairs 19 to 21 March 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધારિ...

+ Read more »

Current Affairs 16 to 18 March 2017 Video Current Affairs 16 to 18 March 2017 Video

Current Affairs 16 to 18 March 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધારિત ...

+ Read more »

Current Affairs 13 to 15 March 2017 Video Current Affairs 13 to 15 March 2017 Video

Current Affairs 13 to 15 March 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધારિત ...

+ Read more »

Current Affairs 10 to 12 March 2017 Video Current Affairs 10 to 12 March 2017 Video

Current Affairs 10 to 12 March 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધારિત ...

+ Read more »

Current Affairs 7 to 9 March 2017 Video Current Affairs 7 to 9 March 2017 Video

Current Affairs 7 to 9 March 2017 Video સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય એવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા દરોજ વર્તમાન ઘટના આધારિત કર...

+ Read more »

Current Affairs April 2017 pdf Current Affairs April 2017 pdf

Current Affairs April 2017 pdf નમસ્કાર             મિત્રો એજ્યુસફર એપ્સમાં દર રોજ ની વર્તમાન ઘટનાઓ આધારિત Current Affairs  દરરોજ ...

+ Read more »
 
Top