વૈષ્ણવજન   ગુજરાતી  કાવ્ય – ૧ ધોરણ – ૧૦ વૈષ્ણવજન ગુજરાતી કાવ્ય – ૧ ધોરણ – ૧૦

ધોરણ – ૧૦ ગુજરાતી વિષયમાં પ્રથમ કાવ્ય વૈષ્ણવજન નરસિંહ મહેતાનું પદનો અભ્યાસ વિડિયોના માધ્યમથી કરવાનો નમ્રપ્રયાસ કરેલ છે.  ૧ વૈષ્વવજન...

+ Read more »

BONAFIDE CERTIFICATE VERSION 6.20 BONAFIDE CERTIFICATE VERSION 6.20

નમસ્કાર મિત્રો, વિદ્યાર્થીઓની શિષ્યવૃત્તિ ની દરખાસ્ત કરતી વખતે વિદ્યાર્થીનું બોનાફાઇડ સર્ટીફિકેટ રજુ કરવાનું થતું હોય છે. તો અહી સરળતાથી ...

+ Read more »

Water resources     સામાજિક વિજ્ઞાન ઘોરણ – 10 પ્રકરણ- 11 જળસંસાધનો Water resources સામાજિક વિજ્ઞાન ઘોરણ – 10 પ્રકરણ- 11 જળસંસાધનો

વિદ્યાર્થી મિત્રો નમસ્કાર   સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ – 10  પ્રકરણ – 11 નો વિડિયો જોઇને તેના આધારે તમારે આ કસોટીના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. ક...

+ Read more »
 
Top