ગુણાકાર-એકમના અંકોનો સરવાળો 10 હોય બાકીના અંક સમાન હોય BY SANJAY SIR ગુણાકાર-એકમના અંકોનો સરવાળો 10 હોય બાકીના અંક સમાન હોય BY SANJAY SIR

 

+ Read more »
 
Top