CLASS REGISTER VERSION 6.21 (2019-2028) CLASS REGISTER VERSION 6.21 (2019-2028)

વર્ગ રજીસ્ટર ૬.૧૯ જેમાં એક ૭ર વિદ્યાર્થીઓમાટે અને બીજુ ૧૧ર વિદ્યાર્થીઓ માટે છે. મિત્રો આ વર્ગ રજીસ્ટરમાં હાજરી મેન્યુઅલી જ ભરવાની ...

+ Read more »

JULY HRA-INCREMENT CALC 2021 (New) JULY HRA-INCREMENT CALC 2021 (New)

સરળતાથી જુલાઇ ઘરભાડું તથા ઇજાફાની ગણતરી કરો. ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો. આપના વિસ્તારમાં મળવાપાત્ર H.R.A.ની ટકાવારી મુજબ ફે...

+ Read more »

HSC RESULT for ARTS, COMMERCE and SCIENCE (Updated On 23-06-21) HSC RESULT for ARTS, COMMERCE and SCIENCE (Updated On 23-06-21)

  નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત માધ્યમિક અંને ઉ.માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા રજુ કરાયેલ ધોરણ ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે માસ પ્રમોશન ના નિયમો બહાર પાડવા...

+ Read more »

STD-10 RESULT M.PROMOTION 2021 6.21-2 Update 5/6 10;00 P.M. STD-10 RESULT M.PROMOTION 2021 6.21-2 Update 5/6 10;00 P.M.

  નમસ્કાર મિત્રો , ગુજરાત  માધ્યમિક અને ઉ.માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ  દ્વારા ૩/૬/૨૦૨૧ ના રોજ રજુ કરવામાં આવેલા પરિપત્ર મુજબ નિયમિત વિદ્યાર્થીઓને ...

+ Read more »
 
Top