Bal Varta Part-2 Bal Varta Part-2

Bal Varta Part-2 અહી બાળવાર્તાઓ સકલન સ્વરૂપે મુકેલ છે આ તમામ બાળવાર્તાઓ ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સીટી દ્વારા પ્રકાશીત કરવામાં આવી છે...

+ Read more »

GK in Gujarati - Android Apps GK in Gujarati - Android Apps

નમસ્કાર અત્યારે જુદી જુદી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ આવી રહી છે, અને ભવિષ્યમાં પણ ઘણી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓથી પસાર થવું પડે છે. આવી પરીક્ષાઓમાં ...

+ Read more »

Secondary TAT-2014 Official Answer key Declared Secondary TAT-2014 Official Answer key Declared

Secondary TAT-2014 Answer Key    અહી તા 27-7-2014 રોજ લેવાયેલ  માધ્યમિક શિક્ષકની  TAT  Exam  ની   Secondary TAT-2014 Official Answe...

+ Read more »

Balvarta Part-1 Balvarta Part-1

બાળવાર્તાઓ ભાગ-1 અહી બાળવાર્તાઓ સકલન સ્વરૂપે મુકેલ છે આ તમામ બાળવાર્તાઓ ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સીટી દ્વારા પ્રકાશીત કરવામાં આવી છે...

+ Read more »
 
Top