MS Excel 2007 video 2 MS Excel 2007 video 2

MS Excel 2007 video 2 નમસ્કાર મિત્રો આપ Excel નો ઉપયોગ કરતા હશો પણ પૂરી તેની સમજ  કદાચ નાં ધરાવતા હો તો આપ  જાણકારી મેળવી શકશો Excel...

+ Read more »

MS Excel 2007 video 1 how to start and close Excel MS Excel 2007 video 1 how to start and close Excel

MS Excel 2007 video 1 Start and close Excel નમસ્કાર મિત્રો ઘણા મિત્રોની  ફરમાઈશ હતી કે Excel આધારિત વિડીયો બનાવો  તો તેના માટે આ વીડ...

+ Read more »

Standard 10 Social Science  Part A Bord Exam Paper solution Standard 10 Social Science Part A Bord Exam Paper solution

Standard 10 Social Science  Part A Bord Exam Paper solution આજ  તા 18-03-2015ના રોજ ધો 10 સામાજિક વિજ્ઞાન નું પેપર હતું આજ નું પ...

+ Read more »

Standard 10 Maths Part A Board Exam Paper solution Standard 10 Maths Part A Board Exam Paper solution

Standard 10 Maths Part A Bord Exam Paper solution આજ  તા 16-03-2015ના રોજ ધો 10 ગણિતનું પેપર હતું આજ નું પેપર વિદ્યાર્થીઓની અપેક્ષા ...

+ Read more »

Standard 10 Sciece & technology Part A Bord Exam Paper solution Standard 10 Sciece & technology Part A Bord Exam Paper solution

Standard 10 Science & technology Part A Bord Exam Paper solution આજ  તા 14-03-2015ના રોજ ધો 10 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનું પેપર હ...

+ Read more »

EduSafar App EduSafar App

એજ્યુસફર તરફથી નવી એપ લોન્ચ કરવામાં આવી. Edusafar App આ એપની વિશેષતા 1. આ એપ ફ્રિ છે. 2. જીકે ની તૈયારી કરતા સૌ કોઈ માટે ...

+ Read more »

Percentile Rank Usfull Excel sheet Percentile Rank Usfull Excel sheet

મિત્રો  અત્યારે  તમે ધો  10 ની SA-2 પરિક્ષા પૂર્ણ કર્યા  પછી  તેના જરૂરી ગુણમાં રૂપાંતર  કરી  બોર્ડ મોકલવા માટે 30 નું પર ટોટલ  પૂરું ...

+ Read more »

GSSSB Binsachivay Clerk Exam  Result Diclared GSSSB Binsachivay Clerk Exam Result Diclared

GSSSB Binsachivay Clerk Exam  Result Declared       Binsachivalay Clerk Exam ની   GSSSB Binsachivalay Clerk Exam 2014 નું  પરિણામ  ...

+ Read more »

GTU CCC - Question Bank GTU CCC - Question Bank

GTU CCC Question Bank નમસ્કાર, GTU  CCC  Exam અત્યાર સુધી પુછાયેલ પ્રશ્નો માંથી જે પ્રશ્નો  સર્વ સામાન્ય પ્રશ્નો અલગ  તારવી Question...

+ Read more »

How To Watch YouTube Videos Offline on Mobile How To Watch YouTube Videos Offline on Mobile

How To Watch YouTube Videos Offline on Mobile મિત્રો  ઘણા  મિત્રો  CCC ના  વિડીયો   ડાઉનલોડ  થતા  નથી આવું  પૂછાતા  હતા  આવા મિત્રો  મ...

+ Read more »
 
Top